Pilich Digital Logo PD white

Datenschutzerklärung

1. Polityka prywatności

Ogólne informacje

Poniższe wskazówki dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności wymienionym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w sekcji „Informacje o administratorze danych” w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jakie dane zbieramy?

Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone do formularza kontaktowego.
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy wchodzisz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa w zakresie Twoich danych?

Masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania Twoich przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać na przyszłość. Ponadto masz prawo, w określonych okolicznościach, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych, zawsze możesz się do nas zwrócić.

Narzędzia analityczne i narzędzia firm trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie w sieci może być analizowane statystycznie. Dzieje się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hostowanie

Hostujemy treści naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Zewnętrzne hostowanie

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera/hosterów. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową. Zewnętrzne hostowanie jest prowadzone w celu wykonania umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli została udzielona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Nasz dostawca/dostawcy będą przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania swoich obowiązków oraz będą przestrzegać naszych instrukcji dotyczących tych danych.

Używamy następującego dostawcy/dostawców hostingu: Cloudways Ltd. Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian’s SWQ 3334 Malta.

3. Ogólne informacje oraz obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Korzystając z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można Państwa zidentyfikować osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Pragniemy zauważyć, że przesyłanie danych przez internet (np. w komunikacji e-mailowej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o administratorze danych

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest: PILICH-DIGITAL Sp. z o.o. Brzechwy 100 47-230 Kędzierzyn-Koźle, PL Telefon: +49 (0) 1590 7658059 E-Mail: info@pilich-digital.com Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie zostanie określony konkretny okres przechowywania danych, Państwa dane osobowe będą u nas przechowywane do momentu zrealizowania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłoszą Państwo skargę na przetwarzanie lub wycofają zgodę na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie uzasadnionych podstaw do przechowywania Państwa danych osobowych (np. prawnie wymagane okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w takim przypadku usunięcie nastąpi po upływie tych okresów.

Ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli dane szczególnej kategorii są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku udzielenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli udzielili Państwo zgody na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit

Przekazywanie danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Czasami konieczne jest przekazanie danych osobowych tym zewnętrznym podmiotom. Dane osobowe są udostępniane zewnętrznym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa (np. przekazywanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy istnieje inna podstawa prawna umożliwiająca przekazywanie danych. W przypadku korzystania z usług podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu, dane osobowe naszych klientów są przekazywane tylko na podstawie ważnej umowy przetwarzania danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa dotycząca wspólnego przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną już zgodę. Legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody nie jest przez to naruszona.

Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach oraz do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBAWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNE POWODY DOTYCZĄCE PAŃSTWA SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILINGU OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. KONKRETNE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPOIERA SIĘ PRZETWARZANIE, ZNAJDĄ PAŃSTWO W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZOSTANIE ZATRZYMANE, O ILE NIE ZDOBYMY POMOCYNA OBROŃCY PRZEWAGI INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI PAŃSTWA LUB JEŚLI PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO USTALENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO). JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEGO MARKETINGU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU W DOWOLNYM MOMENCIE PRZECIW PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU TEGO RODZAJU MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILUJĄCYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TYM RODZAJEM MARKETINGU. PO WNIESIENIU SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DALEJ PRZETWARZANE W CELU TEGO RODZAJU MARKETINGU (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca przewidywanego naruszenia. Prawo to obowiązuje bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej, takich jak środki administracyjne lub odwoławcze przed sądami.

Prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w sposób zautomatyzowany w formacie powszechnie używanym i czytelnym maszynowo. Jeśli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego administratora danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacja, poprawa i usunięcie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Posiadają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych występuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W trakcie weryfikacji mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/nadal odbywa się bezprawnie, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one konieczne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi być dokonana ocena proporcjonalności między Państwa a naszymi interesami. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z pominięciem ich przechowywania – tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę poufnych danych, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony. Można to rozpoznać po zmianie adresu w pasku przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po ikonie zamka w przeglądarce. Gdy szyfrowanie SSL/TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Nasze strony internetowe używają tzw. „ciasteczek” (ang. „cookies”). Są to małe paczki danych, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i nie powodują szkód. Mogą być one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (tzw. sesyjne ciasteczka) lub na stałe (ciasteczka stałe) na Państwa urządzeniu końcowym. Ciasteczka sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa sesji przeglądarki. Ciasteczka stałe pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich ręcznego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Ciasteczka mogą pochodzić od nas (ciasteczka pierwszej strony) lub od firm trzecich (tzw. ciasteczka stron trzecich). Ciasteczka stron trzecich umożliwiają integrację określonych usług firm trzecich na naszych stronach internetowych (np. ciasteczka do obsługi usług płatniczych).

Ciasteczka pełnią różne funkcje. Wiele z nich jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupowego lub wyświetlanie filmów). Inne ciasteczka mogą być wykorzystywane do analizowania zachowania użytkowników lub w celach reklamowych.

Przechowywanie niezbędnych ciasteczek odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nie została podana inna podstawa prawna. Administrator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych ciasteczek dla technicznie poprawnej i optymalnej dostawy swoich usług. Jeśli zostało poproszone o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby otrzymywali Państwo powiadomienie o ustawieniu ciasteczek i zezwalali na nie tylko w pojedynczych przypadkach, odrzucali przyjmowanie ciasteczek dla określonych przypadków lub wyłączali je w ogóle, a także aktywowali automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Jakie ciasteczka i usługi są używane na tej stronie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Te dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli taka zgoda została udzielona; zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu ich usunięcia przez Państwa, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania).

5. Media społecznościowe

Facebook

Na tej stronie internetowej znajdują się elementy społecznościowego serwisu Facebook. Usługodawcą tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane zbierane są również przez Facebook w Stanach Zjednoczonych i innych krajach trzecich. Przegląd elementów społecznościowych Facebooka znajduje się tutaj. Gdy element społecznościowy jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa urządzeniem a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Lubię to” na Facebooku podczas trwania sesji logowania, możecie Państwo powiązać treści tej strony ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny tej strony Państwa kontu użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. W zakresie, w jakim za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe na naszej stronie i przekazywane do Facebooka, jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ich przetwarzanie danych z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po przekierowaniu nie podlega wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały ustalone w umowie o wspólnej przetwarzaniu. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielenie informacji dotyczących ochrony danych przy użyciu narzędzi Facebooka i za bezpieczną implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiedzialny jest Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. wnioski o udzielenie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka można zgłosić bezpośrednio do Facebooka. W przypadku składania wniosków o prawa osób dotkniętych do nas, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka. Transfer danych do USA jest oparty na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php. Firma ta posiada certyfikację zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Wtyczki i narzędzia

Google Fonts (lokalne hostowanie)

Ta strona korzysta z tzw. Google Fonts do jednolitego wyświetlania czcionek, dostarczanych przez Google. Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google podczas korzystania z nich. Dodatkowe informacje na temat Google Fonts można znaleźć tutaj oraz w polityce prywatności Google.

**Google reCAPTCHA**

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (dalej: „reCAPTCHA”). Usługodawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzane dane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) pochodzą od człowieka czy od zautomatyzowanego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu odwiedzającego na stronę internetową. Do analizy wykorzystywane są różne informacje (np. adres IP, czas pobytu odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA są przeprowadzane w pełni automatycznie, a odwiedzający strony internetowej nie są informowani o tym, że taka analiza ma miejsce. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nieuprawnionym szpiegowaniem i SPAMem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. do identyfikacji urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA znajdują się w polityce prywatności Google oraz w warunkach korzystania z usługi Google pod następującymi linkami: [https://policies.google.com/privacy?hl=de](https://policies.google.com/privacy?hl=de) i [https://policies.google.com/terms?hl=de](https://policies.google.com/terms?hl=de). Firma ta posiada certyfikację zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to porozumienie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: [https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active](https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

**Akismet**

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Akismet. Usługodawcą jest Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlandia (dalej: Aut O’Mattic), a jej główna firma matka mieści się w USA. Akismet umożliwia nam analizę wprowadzonych komentarzy pod kątem ich cech SPAMu. W tym celu przetwarzamy podane imię odwiedzającego, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, typ przeglądarki oraz czas dostępu. Wykorzystanie Akismet odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu płynnej i wolnej od SPAMu komunikacji z odwiedzającymi stronę internetową. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. dla identyfikacji urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej

Scroll to Top

Datenschutzerklärung

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf dieser Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Analyse-Tools und Tools von Dritt­anbietern

Beim Besuch dieser Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit sogenannten Analyseprogrammen. Detaillierte Informationen zu diesen Analyseprogrammen finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

Hosting

Wir hosten die Inhalte unserer Website bei folgendem Anbieter:

Externes Hosting

Diese Website wird extern gehostet. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters / der Hoster gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. Das externe Hosting erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen. Wir setzen folgende(n) Hoster ein: Cloudways Ltd. Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian’s SWQ 3334 Malta

Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: PILICH-DIGITAL Sp. z o.o. Brzechwy 100 47-230 Kędzierzyn-Koźle, PL Telefon: +49 (0) 1590 7658059 E-Mail: info@pilich-digital.com Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Speicherdauer

Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.

Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website

Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.

Empfänger von personenbezogenen Daten

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit verschiedenen externen Stellen zusammen. Dabei ist teilweise auch eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an diese externen Stellen erforderlich. Wir geben personenbezogene Daten nur dann an externe Stellen weiter, wenn dies im Rahmen einer Vertragserfüllung erforderlich ist, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind (z. B. Weitergabe von Daten an Steuerbehörden), wenn wir ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Weitergabe haben oder wenn eine sonstige Rechtsgrundlage die Datenweitergabe erlaubt. Beim Einsatz von Auftragsverarbeitern geben wir personenbezogene Daten unserer Kunden nur auf Grundlage eines gültigen Vertrags über Auftragsverarbeitung weiter. Im Falle einer gemeinsamen Verarbeitung wird ein Vertrag über gemeinsame Verarbeitung geschlossen.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO). WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Beschwerde­recht bei der zuständigen Aufsichts­behörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Daten­übertrag­barkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Berichtigung und Löschung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Datenpakete und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt. Cookies können von uns (First-Party-Cookies) oder von Drittunternehmen stammen (sog. Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies ermöglichen die Einbindung bestimmter Dienstleistungen von Drittunternehmen innerhalb von Webseiten (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen). Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Webseitenfunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies können zur Auswertung des Nutzerverhaltens oder zu Werbezwecken verwendet werden. Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. Welche Cookies und Dienste auf dieser Website eingesetzt werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Soziale Medien

Facebook

Auf dieser Website sind Elemente des sozialen Netzwerks Facebook integriert. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook jedoch auch in die USA und in andere Drittländer übertragen. Eine Übersicht über die Facebook Social-Media-Elemente finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Wenn das Social-Media-Element aktiv ist, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Endgerät und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Website besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken, während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte dieser Website auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Die Nutzung dieses Dienstes erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Soweit mit Hilfe des hier beschriebenen Tools personenbezogene Daten auf unserer Website erfasst und an Facebook weitergeleitet werden, sind wir und die Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemeinsam für diese Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 26 DSGVO). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich dabei ausschließlich auf die Erfassung der Daten und deren Weitergabe an Facebook. Die nach der Weiterleitung erfolgende Verarbeitung durch Facebook ist nicht Teil der gemeinsamen Verantwortung. Die uns gemeinsam obliegenden Verpflichtungen wurden in einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung festgehalten. Den Wortlaut der Vereinbarung finden Sie unter: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Laut dieser Vereinbarung sind wir für die Erteilung der Datenschutzinformationen beim Einsatz des Facebook-Tools und für die datenschutzrechtlich sichere Implementierung des Tools auf unserer Website verantwortlich. Für die Datensicherheit der Facebook-Produkte ist Facebook verantwortlich. Betroffenenrechte (z. B. Auskunftsersuchen) hinsichtlich der bei Facebook verarbeiteten Daten können Sie direkt bei Facebook geltend machen. Wenn Sie die Betroffenenrechte bei uns geltend machen, sind wir verpflichtet, diese an Facebook weiterzuleiten. Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://dede.facebook.com/help/566994660333381 und https://www.facebook.com/policy.php. Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugins und Tools

Google Fonts (lokales Hosting)

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Google Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt. Weitere Informationen zu Google Fonts finden Sie unter und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wir nutzen „Google reCAPTCHA“ (im Folgenden „reCAPTCHA“) auf dieser Website. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf dieser Website (z. B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z. B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet. Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA entnehmen Sie den Google-Datenschutzbestimmungen und den Google Nutzungsbedingungen unter folgenden Links: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de. Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Akismet

Wir haben Akismet auf dieser Website eingebunden. Anbieter ist die Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland (nachfolgend Aut O’Mattic), deren Mutterunternehmen in den USA sitzt. Akismet ermöglicht es uns, eingestellte Kommentare auf ihre Eigenschaft als SPAM hin zu analysieren. Zu diesem Zweck verarbeiten wir den angegebenen Besuchernamen, die Mailadresse, die IP-Adresse, den Kommentartext, Browsertyp und die Zugriffszeit. Die Verwendung von Akismet erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer ungestörten, spamfreien Kommunikation mit Websitebesuchern. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. für Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Details finden Sie hier: https://akismet.com/gdpr/. Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/. Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active